فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فقه و حقوق اسلامی

تحقیق(بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران)

تحقیق(بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران)
بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

تحقیق(بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت)

تحقیق(بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت)
بررسی مبانی فقهی و حقوقی وظایف متولی در اعمال تولیت

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

تحقیق(بررسی مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر عدم النفع در فقه و حقوق ایران)

تحقیق(بررسی مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر عدم النفع در فقه و حقوق ایران)
بررسی مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر عدم النفع در فقه و حقوق ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

تحقیق(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)

تحقیق(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)
پایان نامه ارشد(بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه)

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (اصل رعایت حریم خصوصی )

پایان نامه ارشد (اصل رعایت حریم خصوصی )
رعایت حریم خصوصی اشخاص در قانون ایین دادرسی کیفری ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد(حضانت)

پایان نامه ارشد(حضانت)
تحقیق کامل و جامع در مورد حضانت

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

پایان نامه ارشد (سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی)

پایان نامه ارشد (سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی)
سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد(جایگاه نظام نیمه آزاد و آزادی مشروط زندانیان در نظام کیفری ایران)

پایان نامه ارشد(جایگاه نظام نیمه آزاد و آزادی مشروط زندانیان در نظام کیفری ایران)
نظام نیمه آزاد آزادی مشروط زندانیان نظام کیفری ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران )

پایان نامه ارشد (مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران )
مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (ماهیت حقوقی و آثار خاص قرارداد داوری )

پایان نامه ارشد (ماهیت حقوقی و آثار خاص قرارداد داوری )
کلید واژه ها داور، حکمیت، قانون داوری، اختلاف، قرارداد داوری

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (احکام راجع به فسخ معاملات در قانون مدنی )

پایان نامه ارشد (احکام راجع به فسخ معاملات در قانون مدنی )
احکام راجع به فسخ معاملات در قانون مدنی

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (اصل آزادی قرارداد )

پایان نامه ارشد (اصل آزادی قرارداد )
اصل آزادی قرارداد

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد ( بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه)

پایان نامه ارشد ( بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه)
بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (اهلیت مجنون و بیماران روانی)

پایان نامه ارشد (اهلیت مجنون و بیماران روانی)
اهلیت مجنون و بیماران روانی در حقوق ایران و انگلستان

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا )

پایان نامه ارشد (تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا )
تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد ( تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی )

پایان نامه ارشد ( تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی )
تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی در نظام حقوقی ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد ( خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران)

پایان نامه ارشد ( خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران)
خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (اسناد ترهین بانک ها)

پایان نامه ارشد (اسناد ترهین بانک ها)
بررسی اسناد ترهین بانک ها و ضمانت اجرایی آنها

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (وظایف مدیریتی زن و مرد در تحکیم بنیان خانواده )

پایان نامه ارشد (وظایف مدیریتی زن و مرد در تحکیم بنیان خانواده )
وظایف مدیریتی زن و مرد در تحکیم بنیان خانواده

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد( بررسی فقهی نکاح با اهل کتاب )

پایان نامه ارشد( بررسی فقهی نکاح با اهل کتاب )
بررسی فقهی نکاح با اهل کتاب

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان

پایان نامه ارشد (رجوع از شهادت و اقرار در مراحل مختلف دادرسی کیفری ایران)

پایان نامه ارشد (رجوع از شهادت و اقرار در مراحل مختلف دادرسی کیفری ایران)
رجوع از شهادت و اقرار در مراحل مختلف دادرسی کیفری ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 28,800 تومان