فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس 3 فرم A ، B

آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس 3 فرم A ، B
آزمون هوشی آربیکتل مقیاس 3 فرم A ، B دارای 24 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

C.A.T آزمون اندر یافت كودكان

C.A.T آزمون اندر یافت كودكان
آزمون اندر یافت كودكان CAT دارای 18 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

آزمون ماتریس های پیشرونده پیشرفته ریون

آزمون ماتریس های پیشرونده پیشرفته ریون
آزمون ماتریس های پیشرونده پیشرفته ریون دارای 55 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI (فرم کوتاه 71 سوالی)دارای 16 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI دارای 77 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

آزمون هوش آندره- ری

آزمون هوش آندره- ری
آزمون هوش آندره ری دارای 24 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)
پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 3,300 تومان

تکنیک های فرزند پروری

تکنیک های فرزند پروری
تکنیک های فرزند پروری دارای 84 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 19,690 تومان

تحقیق تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده زنان شهر اصفهان

تحقیق تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده زنان شهر اصفهان
تحقیق تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده زنان شهر اصفهان دارای 8 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق سوء ظن

تحقیق سوء ظن
تحقیق سوء ظن دارای 17 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ
تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ دارای 96 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
تحقیق ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارای 56 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن

آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن دارای 19 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

اصلاح رفتار Behavior modification

اصلاح رفتار Behavior modification
دانلود تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification دارای 33 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

راﻫﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

راﻫﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
راﻫﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن درآﻣﻮزش واﻟﺪین دارای 111صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 20,790 تومان

تحقیق اشنایی با درمان کوتاه راه حل محور

تحقیق اشنایی با درمان کوتاه راه حل محور
تحقیق اشنایی با درمان کوتاه راه حل محوردارای 47 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 18,590 تومان

پکیج طرحواره درمانی موتابی و فتی

پکیج طرحواره درمانی موتابی و فتی
پکیج طرحواره درمانی موتابی و فتی دارای 100 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 20,790 تومان

آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام )

آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام )
آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام ) دارای 16 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ دارای 9 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

scl 90-r پرسشنامه فرم تجدید نظر شده

scl 90-r  پرسشنامه  فرم تجدید نظر شده
پرسشنامه فرم تجدید نظر شده scl 90r دارای 9 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

پرسشنامه سنخ نمای مایزر بریگر

پرسشنامه سنخ نمای مایزر بریگر
پرسشنامه سنخ نمای مایزر بریگردارای 9 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان